Home
Přihlášený zákazník: nepřihlášen [registrace]
          Reklamační řád Obchodní podmínky Kontakt Informace o službách

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 10.11.2006 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

 • I. Všeobecná ustanovení

  Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností LTEC.CZ (dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Tuto skutečnost stvrzuje při registraci. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, jako převzetí zboží se rozumí jeho předání přepravní službě. Jako doklad o záruce slouží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo....).

 • II. Délka záruky

  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro koncového uživatele*. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (sloupec záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.  * Koncovým uživatel se rozumí nakupující, který neuplatňuje při nákupu IČO, v opačném případě může být obchodní vztah řízen Obchodním zákoníkem (viz např. reklamační řád společnosti ACER)
 • III. Záruční podmínky

  Kupujícímu je doporučeno překontrolovat stav zboží (zásilky) ihned při nákupu na provozovně nebo při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, případné poškození krabic) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti je nutno řešit přímo s touto přepravní společností, nikoliv s prodávajícím (v tomto případě je možné řešení nastalé situace konzultovat s prodávajícím) . Prodávající zajistí nutnou sspolupráci při reklamaci kupujícího. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a stvrdí svým podpisem korektní předání, není možno reklamaci dodatečně uplatnit .

  Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace týkající se poškození při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo u prodávajícího (při reklamaci je nutné doložit příslušné doklady).

  Místem pro uplatnění reklamace je provozovna na adrese LTEC.CZ, Strojnická 9, 170 00 Praha 7. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis (monitory, tiskárny, digitální foto ...) uplatňuje tuto přímo v autorizovaném servisním středisku. V případě problému s tímto způsobem je možné reklamaci řešit v kooperaci s prodávajícím. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

  Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně „REKLAMACE” nebo „RMA“a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kontaktní údaje kupujícího (adresa, tel.číslo.), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné . Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (v případě vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.

  Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nákupním nebo reklamačním dokladu musí být uvedeno stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (je-li výrobek sériovým číslem označen).

  Prodávající neručí za plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, které prodávájící neschválí jako kompatibilní, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávě nainstalovaného nebo vady vykazujícího programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani případné škody v důsledku toho vzešlé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, manipulací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením účinky třetích stran (přepětí v elektrickém rozvodu). Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

  Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

  U programového vybavení je nakupující povinen se seznámit s nároky a podmínkami, při jejichž splnění funguje. Za případné problémy způsobené nesplněním těchto podmínek, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

  Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

  Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Tyto znaky jsou nedílnou součástí produktu a při jejich porušení nelze doložit nákup tohoto zboží u prodávajícího na základě dokladu o koupi.

  Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • elektrickým přepětím (vyhořelé součástky, plošné spoje),
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametry prostředí, ve kterém má být zboží běžně používáno
  • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
  • pokud se závada projevuje pouze u programového vybavení, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci ke zboží nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou nominálních parametrů
  • zboží, které bylo mechanicky i jinak upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
  • při chybně provedeném upgrade biosu, firmware,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly, vyšší mocí nebo třetí stranou

  V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných pečetí se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a tímto aktem akceptuje licenční podmínky výrobce softwaru.

  Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

  Zboží předané k reklamaci budou testy směřovat za odhalením závady písemně uvedenou kupujícím (v přiloženém listě s popisem závady).

  Při zjištění, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek , ale nesprávná instalace software, nekompatibilitou programového vybavení nebo jestliže data poškodil kupující nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta a na událost bude pohlíženo jako na servisní zásah, který bude účtován dle aktuálního platného ceníku.

  Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zálohovat potřebné data a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních určených k ukládání dat.

  Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je jev s nenulovou pravděpodobností výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat.

  LCD displej Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy:

  Jsou rozděleny do 4 tříd, 3 typů vadných pixelů a 2 frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v oblasti. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů.Většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných) nevzniká zákazníkovi nárok na výměnu nebo reklamaci LCD displeje. V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

 • IV. Způsob vyřízení reklamace

  Jde-li o vadu odstranitelnou, bude zboží opraveno nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

  Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

  Pokud byla shledána stejná závada 3krát,je možné řešit reklamaci dobropisem.

  Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a vztah s prodávajícím je upraven Obchodním zákoníkem.

  Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)

  Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že SMS nebo e-mail neobdržíte v zákonné měsíční lhůtě, dostavte se automaticky na naše servisní oddělení, kde je Vaše reklamace vyřízena a připravena k vyzvednutí.

  V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

 • V. Spotřební materiál

  Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie, napájecí AC adaptér, ...), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

  U lamp projektorů jsou uváděny dvě – v měsících a v počtu hodin svícení lampy. Pro úspěšnou reklamaci potenciální vady, musí být splněny obě tyto podmínky.Za společnost LTEC.CZ schválil Pavel Špaček, jednatel

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627, a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.