Home
Přihlášený zákazník: nepřihlášen [registrace]
          Reklamační řád Obchodní podmínky Kontakt Informace o službách

Všeobecné obchodní podmínky

 • Základní ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží výpočetní techniky mezi firmou LTEC.CZ s.r.o. a jejími obchodními partnery ( dále jen "kupující" ).

  Prodávající
  LTEC.CZ s.r.o.
  Strojnická 9
  170 00 Praha 7
  IČO 27593291

  Kupující

  Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.

  Právnická osoba-fyzická osoba podnikající v režimu živ. zákona nebo jiných zvláštních předpisů právní vztahy prodávajícího s právnickou osobou-fyzickou osobou podnikající v režimu živ. zákona nebo jiných zvláštních předpisů výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nezvnikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 • Bezpečnost a ochrana informací

  Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).
  V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

  Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.
  Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

 • Otevírací doba

  Provozovna: Strojnická 9, 170 00 - Praha 7
  Po-Čt 10-18
  Pá 10-16

 • Objednávání

  Osobně na adrese provozovny, telefonicky na čísle +420283872564,elektronicky přes e-shop : eshop.ltec.cz.CZ Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / emailem cenu a termín dodání. V případě nemožnosti stanovení přesného data dodání může být objednávka dodavatelem stornována. Změna ceny je vyhrazena vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

  Náležitosti objednávky
  Jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího. specifikace požadovaného zboží uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu) množství požadovaných kusů produktů vybraný způsob platby požadovaný termín dodání zboží adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i termín dodání objednaného zboží. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů. Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jeho výše je 20% z ceny objednaného zboží.

 • Odstoupení od smlouvy

  V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn kupujícím na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.Kupujícíl však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména: smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem.
  Oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Kupující vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.
  Smlouvu uzavřenou na dálku se kupujícím lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

 • Informace o zboží

  Informace o zboží na www.LTEC.cz mají pouze informativní charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 • Platební podmínky

  Hotově na provozovně.
  Na dobírku při doručení zboží ( hotovost přebírá od zákazníka přepravce ).
  Platba předem bankovním převodemZboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 • Dodací podmínky

  zasílání přepravní ní službou - Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky
  zaslání kurýrem ( po Praze) - Ceny přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky ( počet balíků, neporušenost pásky , poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu,LTEC@LTEC.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat faxem nebo emailem prodávajícímu. Pokud je kupující převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok

 • Záruční podmínky

  Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícícho.

 • Závěrečná ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 10.11.2006 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez přechozího upozornění.